Liszt Ferenc Zeneiskola AMI és Tehetségpont
9022 Győr, Liszt Ferenc u 6.  Tel.: 0036 96 519-362  Email: iskola@lisztzeneiskola.hu
Aktuális Tanszakok Versenyek Hangversenyek Órarend Együttesek Események

 

Iskolánk Tehetségpont Comenius Szabályzatok Sajtó Fotók Linkek
 
Szabályzatok: 1. Házirend  
  2. Alapító okirat  
  3. Pedagógiai program (PDF)  
  4. Különös közzétételi lista  
     

 

Kivonat A Liszt Ferenc Zeneiskola házirendjéből

A tanuló jogai 

1.     A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. Nem vethető alá testi fenyítésnek, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.

2.     A gyermek, a tanuló joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon.

3.     Tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén.

4.     Érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön.

5.     Családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben - kedvezményben, szociális támogatásban részesüljön.

 

A tanuló kötelességei 

1.     Az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, az iskolai házirendet betartani.

2.    Tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait, és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse.

3.    Az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet.

4.    A növendék köteles a tanórákon mindenkor pontosan és felkészülten megjelenni, a szükséges felszerelésekkel együtt.

5.    Az estleges késés vagy az órabeosztástól eltérő megjelenés miatt az elmaradt órát pótolni nem lehet.

6.    A tanuló vagy szülője köteles a hiányzás első napján bejelenteni a mulasztás okát a főtárgy tanárának vagy az igazgatóságnak. A mulasztás okát az ellenőrző könyvben a szülő köteles igazolni vagy az orvosi igazolást bemutatni.

7.    A növendékek óráik megkezdése előtt az előtérben, illetve a tanteremben csendben várakoznak. Tanulók a tanteremben csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak.

8.    A tanulók a tanítási órát nem zavarhatják, a tantermekbe tanítási idő alatt benyitogatni tilos.

9.    Növendékeinktől megkívánjuk, hogy az iskolában ápoltan és tisztán jelenjenek meg. Ünnepségeken, hangversenyeken, zenei versenyeken, fesztiválokon az alkalomhoz illő ruhákat viseljenek és mindenütt kulturált magatartást tanúsítsanak.

10. Tanírási órán tilos a mobiltelefon használata. Tanításhoz nem tartozó felszerelést a növendékek ne hozzanak magukkal. Az iskolában csak a személyesen átadott-átvett dolgokért vállalunk felelősséget.

11.  Az intézmény területén a tanulók nem dohányozhatnak, ezt alapvető egészségügyi követelmények is indokolják. Az iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken szeszes ital és egyéb, a szervezetre káros élvezeti cikk fogyasztása tilos.

 

Az iskola munkarendje 

Az intézménybe csak a főbejáraton keresztül lehet bejutni. Délelőtt 12 óráig az előtérben elhelyezett csengővel kell jelezni. 12 óra után az udvari kapu nyitva van. Kivételesen indokolt esetben az udvari üvegajtót a portás kinyithatja.

A zeneiskolai tanítás délután zajlik. 

Azok a tanulók, akik hangversenyeken vagy külső szerepléseken vesznek részt, azokon a napokon a főtárgyi és kötelező órák látogatása alól felmentést kérhetnek, a főtárgyi tanártól vagy az igazgatóságtól.  

A zeneiskola növendéke – a főtárgyi tanár vagy az igazgatóság engedélye nélkül- külső rendezvények vagy előadások közreműködője nem lehet.  

Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv, amely okmány. Bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. Növendékeink zeneiskolai ellenőrző könyvüket a fő-és kötelező tárgyi órákra kötelesek magukkal hozni. Az ellenőrző könyv megfelelő bejegyzéseit a szülővel (gondviselővel), illetve a fő- és kötelező tárgy tanárával láttamoztatni kell. 

Beiratkozott növendékeinknek lehetőséget biztosítunk az iskolai könyvtár és hangszertár (vonós, fúvós, gitár tanszakon) igénybevételére.

 

Térítési és tandíj 

A zeneiskolai térítési díj fizetése félévente történik. Aki a térítési, illetve tandíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az a tanórákat nem látogathatja. Az év végi és a félévi tanulmányi eredmény alapján a térítési díjat mindig újra állapítjuk meg, amelyet legkésőbb szeptember 10-ig, illetve február 10-ig kell egy összegben befizetni. A zeneiskolában a térítési-, ill. tandíj befizetése csoportos beszedési megbízással, esetleg banki átutalással, készpénzes OTP-s banki befizetéssel történik. 

Tekintettel a sűrűn változó jogszabályokra, a mindenkor érvényben lévő térítési és tandíj-fizetési kötelezettségről tájékozódni lehet az iskola gazdasági irodájában és az igazgatóságon.

 

A tanulókra vonatkozó védő-óvó szabályok 

1.        A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának.

2.        Az iskola lépcsőházában, folyosóján, udvarán, tantermekben hangoskodni nem szabad, szaladgálni szigorúan tilos.

3.        Növendékeink kerékpárjukat csak az arra kijelölt helyen, az udvaron, lezárva tárolhatják. Az épület előtti járdaszakaszon, az iskola udvarán kerékpározni szigorúan tilos.

4.        Tanítási idő alatt a növendékek hozzátartozója vagy más idegen személy az épületben csak igazgatói engedéllyel tartózkodhat.

5.        Az iskolában plakátokat, hirdetményeket csak előzetes igazgatói engedéllyel lehet elhelyezni.

6.        Tűz-és bombariadó esetén az iskola épületéből a tanulók a tanárok vezetésével fegyelmezetten távoznak.

7.        Telefonügyelet 8 órától 16 óráig van a gondnoki irodában, illetve a portán.

 

Egyéb rendelkezések 

Mulasztás 

A tanuló előzetes engedély nélkül csak indokolt esetben (betegség, iskolai elfoglaltság, közlekedési nehézségek, stb.) maradhat távol a főtárgyi és a kötelező tárgyi órákról, foglalkozásokról. 

Az órarend szerinti foglalkozásokról való távolmaradást 8 napon belül igazolni kell, ellenkező esetben igazolatlan mulasztásnak tekintjük. Igazolást a szülő, az orvos, az iskola pedagógusa adhat. A mulasztásokat és azok igazolását az ellenőrző könyvbe is be kell jegyezni. 

Ha az igazolatlan mulasztások ismétlődnek, a főtárgy/kötelező tárgy tanára, vagy az igazgató köteles a tanulót (szüleit) annak következményeire figyelmeztetni. 

A tanuló igazolt és igazolatlan óráinak számát a főtárgyi és kötelező tárgyi naplóban vezetett mulasztások alapján összesíteni kell.

Az a tanuló, aki 10 igazolatlan óránál többet mulaszt, tanulmányait nem folytathatja. Előzetesen az iskolának kötelessége a harmadik igazolatlan mulasztást követően írásban értesíteni a kiskorú tanuló szüleit, vagy gondviselőjét. 

Ha a tanuló a tanítási órák egyharmadánál többet mulasztott, csak a Nevelőtestület határozatával bocsátható év végi vizsgára. Ha a vizsgán nem tud az éves tananyagról számot adni, osztályfolytatásra kötelezzük.  

Az igazolatlan órák tényére három igazolatlan mulasztást követően a szaktanárok az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány két példányban való kitöltésével hívják fel a szülő (gondviselő) figyelmét: a mulasztott órák igazolására, illetve a következményekre. 

A 10 igazolatlan órát mulasztott tanulót törölni kell a tanulók névjegyzékéből. A kizárásról 5 munkanapon belül az iskola a szülőt (gondviselőt) írásban értesíti. 

A szóbeli tanulói/szülői kimaradás bejelentéséről is írásbeli nyilatkozatot kell kérni. Amennyiben ezt a tanuló/szülő elmulasztja, a szóbeli bejelentés tényéről az iskolavezetés feljegyzést készít, melyet a tanulókra vonatkozó nyilvántartásokkal együtt, egységesen kezel, tárol. 

Az a tanuló, aki az iskolai rendtartás, illetve a házirend szabályait megszegi, fegyelmi vétséget követ el. 

A Liszt Ferenc Zeneiskola panaszkezelési rendje: első szinten szaktanár, második szinten igazgató, harmadik szinten fegyelmi bizottság.

 

Záró rendelkezések 

A Házirendben megfogalmazottakkal az Iskolaszék egyetértett, a Nevelőtestület elfogadta, a fenntartó jóváhagyta. 

A Házirendet minden évben felülvizsgáljuk, szükség esetén módosításra kerül sor. 

Győr, 2009. október 15.

                                                                                                                   

…………………………………….

Szakács Erika

igazgató


2. Alapító okirat


3. Pedagógiai program

 

2011

Pedagógiai Program

A győri Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja és tantervi irányelvei a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( továbbiakban Kt.) 2003. szeptember 1-vel hatályba lépő módosításban megjelöltek(Kt.31.§ 44.§45.§ 48.§ (8)52§), a 11/1994 (VI.8) MKM. rendelet és azt módosító 16/1998-as sz. rendelet, 27/1998.(VI.8.) MKM rendelete, valamint az 1/1998. (VII. 24.) OM rendelet alapján készült.

A nemzeti erőforrás miniszter 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelete az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról

A pedagógiai program hatálya:

 

A győri Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának hatálya kiterjed az

 Intézmény

-          vezetőire,

-          valamennyi pedagógusára,

-          tanulói jogviszonyban álló tanulóira és szüleikre,

-          tájékoztatás jelleggel az intézmény fenntartójára

 

A pedagógiai program célja: 

Az érdekeltekkel megismertetni az intézmény tevékenységét, oktatási követelményeit, cél-és feladatrendszerét

Az alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógiai programja meghatározza .....

 

A program teljes leírása megtekinthető itt PDF formátumban

 


4. Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként
 

Zeneművészeti ág:

 

Tantárgy

Alkalmazott pedagógus

Iskolai végzettség

szakképzettség

szakvizsga

Hegedű1

hegedűtanár

Zeneművészeti Főiskola

hegedűtanár

 

Hegedű2

hegedűtanár

Zeneművészeti Főiskola

Hegedűtanár, kamaraművész, szolfézstanár

 

Hegedű3

hegedűtanár

Zeneművészeti Egyetem

Hegedűművész-tanár

 

Hegedű4

hegedűtanár

Zeneművészeti Főiskola

Klasszikus hegedű-előadóművész

 

Hegedű5

hegedűtanár

Zeneművészeti Főiskola

hegedűtanár

 

 

 

 

 

 

Zongora1

zongoratanár

Zeneművészeti Főiskola

zongoratanár

 

Zongora2

zongoratanár

Zeneművészeti Főiskola

Zongoratanár, kamaraművész

 

Zongora3

zongoratanár

Zeneművészeti Főiskola

Zongora és szolfézstanár, kamaraművész

 

Zongora4

zongoratanár

Zeneművészeti Egyetem

Zongoraművész-tanár

 

Zongora5

zongoratanár

Zeneművészeti Főiskola

Zongora és szolfézstanár

Pedagógus Szakvizsga

Zongora6

zongoratanár

Zeneművészeti Főiskola

Zongoratanár, kamaraművész, szolfézstanár

 

Zongora7

zongoratanár

Zeneművészeti Főiskola

Zongora,szolfézstanár, általános iskolai énektanár

 

Zongora8

zongoratanár

Zeneművészeti Egyetem

Szakközépiskolai zongoratanár

 

Zongora9

zongoratanár

Zeneművészeti Főiskola

Zongora és szolfézstanár, kamaraművész

 

Zongora10

zongoratanár

Zeneművészeti Főiskola

Zongoratanár, kamaraművész

 

Zongora11

zongoratanár

Zeneművészeti Főiskola

Zongoratanár

 

Zongora12

zongoratanár

Zeneművészeti Egyetem

Zongoratanár, kamaraművész

 

Zongora13

zongoratanár

Zeneművészeti Főiskola

Zongora és szolfézstanár, oboatanár

 

 

 

 

 

 

Zongora14

zongoratanár

Zeneművészeti Főiskola

Zongoratanár és szolfézstanár

 

Zongora15

zongoratanár

Zeneművészeti Főiskola

Zongora, szolfézstanár

 

Zongora16

zongoratanár

Zeneművészeti Főiskola

Zongoratanár

 

Zongora17

zongoratanár

Zeneművészeti Főiskola

Zongoratanár

 

Zongora18

zongoratanár

Zeneművészeti Főiskola

Zongora, szolfézstanár

Közoktatás vezetői

Zongora19

zongoratanár

Zeneművészeti Főiskola

Zongoratanár és kamaraművész

 

 

 

 

 

 

Gordonka1

Gordonkatanár

Zeneművészeti Főiskola

Gordonka, szolfézstanár, kamaraművész

 

Godonka2

gordonkatanár

Zeneművészeti Főiskola

Gordonkatanár, szolfézstanár

 

Gordonka3

gordonkatanár

Zeneművészeti Főiskola

Gordonka, szolfézs tanár, kamaraművész

 

 

 

 

 

 

Gordon

Gordontanár

Zeneművészeti főiskola

Szolfézs és gordontanár

 

 

 

 

 

 

Fuvola1

Fuvolatanár

Zeneművészeti főiskola

Fuvolatanár, kamaraművész

 

Fuvola2

Fuvolatanár

Zeneművészeti Főiskola

Fuvolatanár

 

Fuvola3

Fuvolatanár

Zeneművészeti Egyetem

Fuvolatanár, fuvolaművész-tanár

 

Fuvola4

Fuvolatanár

Zeneművészeti főiskola

Fuvola és szolfézstanár

 

Fuvola5

Fuvolatanár

Zeneművészeti Főiskola

Fuvola és szolfézstanár

 

Fuvola6

Fuvolatanár

Zeneművészeti főiskola

Fuvolatanár

 

Fuvola7

Fuvolatanár

Zeneművészeti Főiskola

Fuvolatanár,szolfézs-tanár

 

Fuvola8

Fuvolatanár

Zeneművészeti Egyetem

Fuvolatanár, kamaraművész, zeneelmélet, szolfézstanár, karvezető, okleveles fuvolatanár

 

 

 

 

 

 

Furulya1

furulyatanár

Zeneművészeti Főiskola

furulyatanár

 

Furulya2

furulyatanár

Zeneművészeti Főiskola

Oboa-tanár

 

Furulya3

furulyatanár

Zeneművészeti Főiskola

Fagott tanár, kamaraművész, zeneiskolai szolfézstanár

 

Oboa

oboatanár

Zeneművészeti Főiskola

Oboatanár

 

Klarinét1

klarinéttanár

Zeneművészeti Főiskola

Klarinét, szolfézstanár

Közoktatás vezetői

Klarinét2

klarinéttanár

 Zeneművészeti Főiskola

 Klarinéttanár, kamaraművész

 

Szaxofon

Szaxofontanár

 Zeneművészeti Főiskola

 Szaxofontanár, kamaraművész

 

Fagott

Fagott tanár

Zeneművészeti Főiskola

Fagott tanár, kamaraművész, zeneiskolai szolfézstanár

 

Trombita1

Trombita tanár

Zeneművészeti Főiskola

Trombitatanár

 

Trombita2

Trombita tanár

Zeneművészeti Főiskola

Trombitatanár, kamaraművész

 

Kürt

trombitatanár

Zeneművészeti Egyetem

Kürtművész-tanár

 

 

 

 

 

 

Ütő1

ütőtanár

Zeneművészeti Főiskola

Ütőhangszertanár, kamaraművész, általános iskolai énektanár,szolfézs,zene-elmélettanár

 

Ütő2

ütőtanár

Zeneművészeti Egyetem

Ütő, kamaraművész-tanár

 

Ütő3

ütőtanár

Zeneművészeti Egyetem

Ütőhangszer művész

 

Ütő4

ütőtanár

Zeneművészeti Főiskola

Ütőhangszeres tanár

 

Ütő5

ütőtanár

Zeneművészeti Főiskola

Ütőhangszer, kamaraművész

 

 

 

 

 

 

Gitár1

Gitártanár

Zeneművészeti Főiskola

gitártanár

 

Gitár2

Gitártanár

Zeneművészeti Főiskola

Gitártanár, kamaraművész

 

Gitár3

Gitártanár

Zeneművészeti Főiskola

gitártanár

Közoktatás vezető

Gitár4

Gitártanár

Zeneművészeti Főiskola

Gitártanár, kamaraművész

 

 

 

 

 

 

Magánének

Magánének tanár

Zeneművészeti Főiskola

Magánének tanár

 

 

 

 

 

 

Szolfézs1

szolfézstanár

Zeneművészeti Főiskola

Zeneelmélet, szolfézstanár, átl.isk énektanár

 

Szolfézs2

szolfézstanár

Zeneművészeti Főiskola

Zongora és szolfézstanár, kamaraművész

 

Szolfézs3

szolfézstanár

Zeneművészeti Főiskola

Gordon, szolfézstanár, kamaraművész

 

Szolfézs4

szolfézstanár

Zeneművészeti Főiskola

Zeneelmélet, szolfézstanár, karvezető

 

Szolfézs5

szolfézstanár

Zeneművészeti Főiskola

Szolfézs és zeneelmélet tanár, karvezetés

Közoktatás vezető

Szolfézs6

szolfézstanár

Zeneművészeti Főiskola

Fagott tanár, kamaraművész, zeneiskolai szolfézstanár

 

Szolfézs7

szolfézstanár

Zeneművészeti Főiskola

Gordonkatanár, kamaraművész, szolfézstanár

 

 

 

 

 

 

Szolfézs8

szolfézstanár

Zeneművészeti Főiskola

Zeneelmélet, szolfézstanár

Közoktatás vezető

Szolfézs9

szolfézstanár

Zeneművészeti Főiskola

Fuvolatanár, kamaraművész, zeneelmélet, szolfézstanár, karvezető

 

Könyvtáros tanár

Könyvtáros tanár

Tanárképző Főiskola

Könyvtáros asszisztens

Közoktatás vezetői

 

2. Technikai dolgozók száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Alkalmazás mértéke

feladatkör

Iskolai végzettség

szakképzetség

100%

Gazdasági ügyintéző

Közgazdasági érettségi

Képesített könyvelő, statisztikus, vállalati tervező, mérlegképes könyvelő

100%

adminisztrátor

Gimnáziumi érettségi

 

100%

iskolatitkár

Közgazdasági érettségi

Képesített könyvelő, statisztikus, vállalati tervező, OKJ felsőfokú irodavezető

100%

Hivatalsegéd

8 általános

 

100%

Hivatalsegéd

szakmunkásképző

szövő

90%

Portás

szakmunkásképző

Élelmiszer- eladó

 

3. Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet

 

2009-10. tanév

 

Művészeti ág

alapítva

Előképző évf.

Alapfokú évf.

Továbbképző évf.

zeneművészet

1862  (folyamatosan 1952 óta vannak adatok)

2

6

4

 

4. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel

 

2008.-09. tanév (korábbi tanévekkel bővíthető)

Esemény megnevezése, időpontja

Területi hatálya (országos, nemzetközi, egyéb)

Típusa (verseny, fesztivál, kiállítás, színházi előadás, egyéb)

Részvétel típusa (résztvevő, díszvendég, meghívott, versenyző, stb.)

Öt templom Fesztivál

2008. 09.18-22

nemzetközi

Zenei fesztivál

Közreműködés a fesztiválon

Ifjú Tehetségek Zenei Fesztiválja – Sandomierz

2008. 10.3-6-

nemzetközi

Zenei fesztivál

Közreműködés a fesztiválon

Nemzetközi Zenei Találkozó 2008. 11.03 - Pozsony

nemzetközi

Zenetanárok fesztiválja

Közreműködés a fesztiválon

II. Lengyel Zenei Fesztivál

nemzetközi

fesztivál

Résztvevő

VI. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny

 2009. 03.26-29.- Kaposvár

országos

verseny

Versenyző I.,II.III. helyezés

Nemzetközi Ütőfesztivál

2009.03.26.- Győr

nemzetközi

fesztivál

résztvevő

VI. Országos Maros Gábor Zeneiskola Szóló-és Duó Ütőhangszeres Verseny

2009.04.03-05 Győr

országos

verseny

versenyző

VIII. Országos Zeneiskolai Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny -2009.04.23-26- Balassagyarmat

országos

verseny

Versenyző I. helyezés

Somorjai Nemzetközi Fuvolaverseny 2009.05.14- Somorja

nemzetközi

verseny

Versenyző arany, ezüst fokozat

Pozsonyi Koncert

2009.05.14- Pozsony

nemzetközi

egyéb

résztvevő

Wilanovi Nemzetközi Zenei Fesztivál 2009.06.10-14 - Varsó

nemzetközi

fesztivál

résztvevő

 

 

2009.-10. tanév

Esemény megnevezése, időpontja

Területi hatálya (országos, nemzetközi, egyéb)

Típusa (verseny, fesztivál, kiállítás, színházi előadás, egyéb)

Részvétel típusa (résztvevő, díszvendég, meghívott, versenyző, stb.)

Öt templom Fesztivál

2009. szeptember 18-21.

nemzetközi

Zenei fesztivál

Közreműködés a fesztiválon ill. szervezés

Nemzetközi találkozó Senec 2009. október 28.

nemzetközi

Zenei találkozó

Közreműködés a találkozón

III. Lengyel Zenei Fesztivál 2009. november 6-7.

nemzetközi

fesztivál

Résztvevő, szervező

Országos Fuvolástalálkozó 2009. november 13.

országos

találkozó

résztvevő

Nemzetközi Koncert Pozsonyban 2009. december 10.

nemzetközi

koncert

Résztvevő,

Nemzetközi hangverseny Symfonia maci  átadó koncert 2010. január 27.

nemzetközi

egyéb

Résztvevő

X Országos Kürtverseny 2010. március 11-14.

országos

verseny

versenyző

XII. Országos Zongoraverseny 2010. március 19-22.

országos

verseny

Versenyző

XI. Országos Alba Regia Kamarazenei Verseny 2010.április 16-18.

Országos

verseny

Versenyző

Országos Zenei Konferencia – Művészetoktatás Napja 2010. április 22-25.

országos

Szakmai előadás

Résztvevő, szervező

VII. Országos Czidra László Furulyaverseny

2010. május 7-9.

országos

verseny

versenyző

Zeneiskolások Nemzetközi Fesztiválja, Varsó 2010.június 17-20.

nemzetközi

fesztivál

résztvevő

 

2010/11-es tanév

 

Esemény megnevezése, időpontja

Területi hatálya (országos, nemzetközi, egyéb)

Típusa (verseny, fesztivál, kiállítás, színházi előadás, egyéb)

Részvétel típusa (résztvevő, díszvendég, meghívott, versenyző, stb.)

Öt templom Fesztivál

2010. szeptember 16-21.

nemzetközi

Zenei fesztivál

Közreműködés a fesztiválon ill. szervezés

IV. Lengyel Zenei Fesztivál 2010. november 12-13.

Nemzetközi, országos

Zenei fesztivál

Szervezés és közreműködés

Koncz János Országos Hegedűverseny 2010. november 26-28.

Országos

verseny

1 db I.díj és 1 db különdíj

Tanári díj

Öt templom advent

nemzetközi

fesztivál

Közreműködés és szervezés

Pozsonyi koncert 2011. január 26.

nemzetközi

előadás

Közreműködés a koncerten

Országos Ütőverseny 2011. március 25-27.

országos

verseny

Részvétel és különdíj

Seneci koncert 2011. április 11.

nemzetközi

koncert

Részvétel a koncerten

VIII. Országos Fuvoladuó és Kisegyüttes Tanulmányi Verseny  2011. április 14-17.

országos

verseny

1 db I. díj, 1db III. díj, 1 db különdíj, tanári különdíj

 

II. Országos Kórusfesztivál

országos

fesztivál

Részvétel

X. Országos Kodály Zoltán Szolfézs-és Népdaléneklési Verseny 2011. május 13-15.

országos

verseny

Részvétel

Zeneiskolások Nemzetközi Fesztiválja, Varsó 2011. június 15-19.

nemzetközi

fesztivál

részvétel

 

 

5. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények

 

2008-09. tanév eredményei

Esemény megnevezése, időpontja

Területi hatálya (nemzetközi,országos, megyei, területi, egyéb)

Típusa (verseny, fesztivál, kiállítás, szakmai bemutató, egyéb)

Eredmény, helyezés

Kisfaludy Napok 2009.03.22

regionális

verseny

2 db arany, 4 db ezüst

Sistrum Zenei Verseny

regionális

verseny

Arany fokozat

 

2009-10. tanév eredményei

Esemény megnevezése, időpontja

Területi hatálya (nemzetközi,országos, megyei, területi, egyéb)

Típusa (verseny, fesztivál, kiállítás, szakmai bemutató, egyéb)

Eredmény, helyezés

Rézfúvós Találkozó

regionális

Minősítő hangverseny

2 db Arany, 2 db ezüst fokozat

Furulyaverseny

regionális

verseny

1 db arany, 2 db ezüst, 1 db bronz fokozat

Kórus minősítő

országos

minősítő

Arany diploma

Területi Klarinétverseny

területi

verseny

1 db nívódíj

 

2010/11-es tanév eredményei

Esemény megnevezése, időpontja

Területi hatálya (nemzetközi,országos, megyei, területi, egyéb)

Típusa (verseny, fesztivál, kiállítás, szakmai bemutató, egyéb)

Eredmény, helyezés

Sistrum Zenei Verseny 2011. február 15.

regionális

verseny

1 db Arany fokozat( kürt)

IX Sistrum Regionális Zenei Verseny 2011. március 1.

regionális

verseny

1 db Nívódíj, 2  db Arany fokozat, tanári különdíj (hegedű)

Éneklő Ifjúság kórustalalkozó 2011. április 13.

országos

találkozó

Arany diploma minősítés

Regionális Furulyaverseny 2011. április 20.

regionális

verseny

2 db Nívódíj

 

 

 

 

   

6. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai

  

Tanév: 2008-09.

hónap

nap

Esemény, hagyomány, kiadvány

november

7-9

II. Lengyel Zenei Fesztivál

november

20

Reneszánsz vetélkedő

december

1

Tóth Éva Emlékkoncert

december

 

Adventi koncertek

február

 

42. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja

április

3-5

VI. Országos Maros Gábor Zeneiskolai Szóló-és Duó Ütőhangszeres Verseny

április

17

Tavaszi Koncert – Fúvószenekarunk koncertje

Április

29.

Tehetségkutató koncertek óvodásoknak, iskolásoknak

június

4

Tanévzáró koncert- Vonós zenekarunk, kórus és szólisták közreműködésével

 

  

Tanév: 2009-10.

hónap

nap

Esemény, hagyomány, kiadvány

november

6-7.

III. Lengyel Zenei Fesztivál

november

19.

Haydn Vetélkedő

november

27.

Tóth Éva Emlékkoncert

december

 

Adventi koncertek

Február

12.

Gyermekek a gyermekekért jótékonysági hangverseny

február

24-03.05.

43. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja

április

23.

Tavaszi koncertek- Fúvószenekarunk koncertje

Április-máju

 

Tehetségkutató koncertek

Június

8.

Tanévzáró koncert – Vonószenekarunk, kórus és szólisták közreműködésével

 

 

Tanév: 2010-11.

hónap

nap

Esemény, hagyomány, kiadvány

november

12-13

IV. Lengyel Zenei Fesztivál

november

19.

Haydn Vetélkedő

november

26.

Tóth Éva Emlékkoncert

december

 

Adventi koncertek

január

21

Reneszánsztól napjainkig vetélkedő

Február

11.

Gyermekek a gyermekekért jótékonysági hangverseny

február

11-03.08.

44. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja

május

13.

Tavaszi koncertek- Fúvószenekarunk koncertje

Április-máju

 

Tehetségkutató koncertek

Június

9.

Tanévzáró koncert – Vonószenekarunk, kórus és szólisták közreműködésével

 

  

7. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás

    

Tanév: 2008-09.

hónap

nap

Esemény, hagyomány, kiadvány

szeptember

11

Svédország értékei – Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtárban - Vonószenekarunk

szeptember

18-22

Öt templom fesztivál

október

20

Őszi Koncert – Fúvószenekar szereplése

november

11

Fuvolás koncertje az Evangélikus Szeretetotthonban

November

19

„Mosolyvarázs” Alapítvány részére fuvola koncert a Petz Aladár Megyei Oktatókórház Gyermekosztályán

Nov-dec

 

Adventi koncertek- Árkád, Kossuth Lajos utcai Idősek Otthona, Megyei Bíróság, Bezerédj Kastély, Evangélikus Szeretetotthon

január

10

Újévköszöntő Művészeti Találkozón

február

12

Gyermekek a gyermekekért jótékonysági koncert

április

17

Tavaszi koncert a Zsinagógában

április

23

Fúvószenekari koncert a Váci Mihály Ált. Iskolában

május

1

Művészetek utcája – szabadtéri fúvós zenekari koncert

 

 

 

 

  

Tanév: 2009-10.

hónap

nap

Esemény, hagyomány, kiadvány

szeptember

10.

Nyugat-Európai Napok a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtárban – kórus

szeptember

18-21.

Öt templom Fesztivál

október

1.

Kiállítás megnyitója a Megyeházán

Október

18.

Fuvolások a Bergmann Cukrászdában 4 alkalommal

november

12-15

120 éves a Váci Mihály Általános Iskola

november

22.

Patika Múzeum megnyitója

november

28.

I. Kiwanis Bál megnyitója

február

12.

Gyermekek a gyermekekért jótékonysági hangverseny

Április

22-25.

Országos Zenei Konferencia – Művészetoktatás Napja ünnepélyes díjátadás

április

23.

Tavaszi koncert a PÁGISZ-ban

április

25.

Művészetek utcája

Május

23.

Lions klub estje – Kálvária Hotel

 

június

15.

Vivaldi könyv bemutató- Városi Könyvtárban

 

 

Tanév: 2010-11.

hónap

nap

Esemény, hagyomány, kiadvány

szeptember

16.21.

Öt templom fesztivál

szeptember

20.

Városházán fuvolások koncertje

szeptember

26.

Zenés áhitat a nádorvárosi Evangélikus templomban fuvolásaink közreműködésével

november

5

Vivaldi könyvbemutató Kisafaludy-teremben, ill Könyvszalon megnyitója

November

12.

Városi Tehetségnap

november

13.

Őszbúcsúztató a Zichy Palotában

November-december

 

Fuvolások a Bergmann cukrászdában

január

28.

Leier Kiállítás megnyitója

január

22

Hangolódjon velünk az ETO Parkban

február

11

Gyermekek a gyermekekért jótékonysági koncert

március

10

Tehetségnap Richter Terem

április

14-15

Tulipános Iskola 100 éves jubileuma

április

15.

Első Győri KIwanis Club vándorkiállításának megnyitója

Május

5

Regionális Fuvolás Találkozó

Május

7.

Kórusfesztivál

május

13.

Fúvószenekari koncert

június

2.

Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatverseny Nyitó és Záró koncert

június

4

Összetartozás Napja- Ópusztaszeren megyénket képviselték növendékeink

  

 

8. A tanév helyi rendje

 

Tanév: 2009-10.

hónap

nap

óra

téma

helyszín

Augusztus

17-től

 

a tanév előkészítése

iskolai iroda

 

24. 

 

Alakuló értekezlet 

hangversenyterem 

Augusztus

27.

 

Óraelosztás, óraszám egyeztetés

 hangversenyterem

 

31.

 

Pótfelvételi, pótbeíratás

iskolai iroda

 Szeptember

1

 

Pót felvételin felvett növendékek elosztása

Igazgatói iroda

 Szeptember

2. 

 

Kiselőképzős, előképzős, első osztályos növendékek órarendi beosztása 

 

 

 3.

 

Hangszeres és szolfézs órarendi beosztások 

hangversenyterem

 

4.

 

Órarendi korrigálás

Iskolai iroda

 

7.

 

Első tanítási nap

 

 

10.

 

Nyugat-európai napok

Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár

 

17-20.

 

Öt templom fesztivál

 

Október

1.

 

Zenei Világnap

Hangversenyterem

 

4.

 

Szakmai nap (gitár) Hangfoglalás

Budapest

 

17.

 

Kirándulás Eisenstadtba (Haydn év)

 

 

26-27

 

Kommunikációs továbbképzés

hangversenyterem

 

28.

 

Senec jubileumi ünnepség

Senec

November

6-7

 

III. Lengyel Zenei Fesztivál

Bazilika

 

11.

 

Kommunikációs továbbképzés

hangversenyterem

 

19.

 

Nevelési értekezlet

hangversenyterem

 

19

 

Haydn vetélkedő

hangversenyterem

 

 

 

Koncert Haydn jegyében

hangversenyterem

 

27.

 

Tóth Éva Emlékkoncert

Zsinagóga

December

 

 

Zongora tanszaki a Mikulás jegyében

hangversenyterem

 

11.

 

Zenekari advent

 

 

15-17

 

Félévi vizsgák

 

Január

13.

 

Kommunikációs továbbképzés

hangversenyterem

 

15

 

Első félév zárása

 

Február

2.

 

Pintér Ferenc Emlékkoncert

 

 

3.

 

Országos Kürtverseny területi válogató

hangversenyterem

 

12.

 

Gyermekek a Gyermekekért Jótékonysági Hangv.

 

 

19.

 

Farsangi  bál

hangversenyterem

 

25-03.05.

 

Ifjú Muzsikusok Fesztiválja

Hangversenyterem

Március

30.

 

Chopin 200. születésnapja-zongoratanszak

hangversenyterem

Április

 

 

Fúvószenekari koncert a Rába zenekarral

Zsinagóga

 

7.

 

Nevelési értekezlet

hangversenyterem

Május

 

 

Alapvizsga minden 6. osztályos részére

hangversenyterem

 

 

 

Vizsgák

 

Június

 

 

Varsó

 

 

 

8. A tanév helyi rendje

 

Tanév: 2010-11.

hónap

nap

óra

téma

helyszín

augusztus

23

 

Alakuló értekezlet

Hangversenyterem

 

23

 

Tanszaki nap és kibővített vezetői értekezlet

 

 

24

 

Óraelosztás

 

 

30

 

Pótbeíratás

 

szeptember

2

 

Kek, ek, 1. osztályosok óraelosztása

 

 

3

 

Órarendi korrigálás

 

 

6

 

Tantestületi órarendi korrigálás

 

 

16-17,20

 

Egyeztetés

 

 

16-20

 

Öt templom Fesztivál

Öt templom

október

1

 

Zenei Világnap

Széchenyi tér

 

20

 

SzM értekezlet

 

 

31-nov 5.

 

Comenius- Törökország

Isztambul

November

2-5

 

Őszi szünet

 

 

12.

 

Tehetségnap, Nevelési értekezlet, Továbbképzés

Egyetemi Csarnok, hangversenyterem

 

12-13

 

IV. Lengyel Zenei Fesztivál

Zsinagóga

 

18.

 

Erkel-Chopin vetélkedő

Hangversenyterem

 

26

 

Tóth Éva emlékhangverseny

Zsinagóga

 

26-28

 

XIII. Országos Koncz János hegedűverseny

Szombathely

December

10

 

Adventi koncert

Zsinagóga

 

14-16

 

Félévi meghallgatások

 

 

20

 

Nyugdíjas találkozó az Adventben

Hangversenyterem

 

22-jan02.

 

Téli szünet

 

Január

 

 

Comenius- Spanyolország

 

Február

4

 

Farsangi bál

Zöldfa étterem

 

11

 

Gyermekek a gyermekekért

Zsinagóga

Március

1-11

 

44. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja

Hangversenyterem

 

25-27

 

XIII. Országos ütőhangszeres kamaraverseny

Vác

 

 

 

Comenius- Portugália

 

Április

9-14

 

Tavaszi szünet

 

 

15-17

 

Országos fuvola duó verseny

 

Május

5

 

Tehetség Fesztivál- Mester és tanítványa

 

 

13-15

 

X. Országos Kodály Zoltán szolfézs és népdaléneklési verseny

 

 

 

 

Év végi meghallgatások

 

Június

 

 

Tanévzáró ünnepély

 

 

 

 

Comenius- Franciaország

 

 

16-19

 

VI. Varsói Zenei Fesztivál

Varsó

 

 

Tanév: 2011-12.

hónap

nap

óra

téma

helyszín

augusztus

24.

 

Alakuló értekezlet

hangversenyterem

augusztus

30.

 

Nevelőtestületi értekezlet

Hangversenyterem

szeptember

13.

 

Értekezlet a szentegyházi vendégek fogadásának megbeszélése

 

Szeptember

15.

 

Szentegyházi vendégek fogadása

Iskola, Széchenyi-tér

szeptember

24.

 

Fúvószenekar sportrendezvényen szerepel

 

Október

1.

 

Kirándulás Raidingba szolfézs tanszak

 

október

5

 

Liszt Kiállítás megnyitója

Iskola épülete

Október

9-15

 

Comenius hét az iskolában

 

Október

10.

 

Bogányi Gergely koncertje

Richter terem

november

11-12

 

V. Lengyel Zenei Fesztivál

Iskola+Zsinagóga

november

17.

 

Nevelési értekezlet-Iványi Papp Mónika előadása

Nagyterem

november

24.

 

Liszt-vetélkedő

 

november

25.

 

Tóth Éva Emlékhangverseny

Zsinagóga

december

14-16

 

Félévi vizsgaidőszak

 

december

20,21

 

Karácsonyi ünnepély/ nyugdíjas, nevelőtestületi/

nagyterem

január

22-28

 

Comenius Görögország

 

január

23

 

Magyar Kultúra Napja

 

február

1.

 

XII. Országos Gitárverseny területi válogatója

nagyterem

február

15.

 

VII. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny ter. Vál.

nagyterem

Február

17.

 

Gyermekek a gyermekekért jótékonysági hangv.

 

Február 29

Márc. 14.

 

45. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja

 

március

18-24

 

Comenius Anglia

 

március

23-24.

 

Vii. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny

Kaposvár

március

30-04.01

 

VII. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Verseny

 

április

22

 

Országos Zongoraverseny

Balassagyarmat

május

 

 

Öt templom fesztivál

 

június

9-16

 

Comenius Franciaország

 

június

21-24.

 

VII. Varsói Zenei Fesztivál

Varsó


9. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma

 

Tanév: 2009-10.

Művészeti ág

Egyéni oktatásban részt vevők száma

Csoportos főtárgy oktatásban résztvevők száma (csoportok/tanulók)

Kötelező, választható tárgyak csoportjainak száma (csoportok/tanulók*)

Nagyobb létszámú együttesek

Zeneművészet

871

13/146

47/15

Vonószenekar

Fúvószenekar

Kórus

Ütő együttes

 

 

Tanév: 2010-11.

Művészeti ág

Egyéni oktatásban részt vevők száma*

Csoportos főtárgy oktatásban résztvevők száma (csoportok/tanulók)

Kötelező, választható tárgyak csoportjainak száma (csoportok/tanulók**)

Nagyobb létszámú együttesek

Zeneművészet

887

15/200

47/15

Vonószenekar

Fúvószenekar

Kórus

Ütő együttes

 

        

Tanév: 2011-12.

Művészeti ág

Egyéni oktatásban részt vevők száma*

Csoportos főtárgy oktatásban résztvevők száma (csoportok/tanulók)

Kötelező, választható tárgyak csoportjainak száma (csoportok/tanulók**)

Nagyobb létszámú együttesek

Zeneművészet

881

11/152

47/15

Vonószenekar

Fúvószenekar

Kórus

Ütő együttes

 

 

 

    * Két tanszakos, hangszeres előképzős növendékekkel együtt

**A csoportok átlaglétszámát tüntetjük fel, egész számra kerekítve.

 

 Kelt: Győr, 2011. szeptember 1.

 

Szakács Erika

……………………………………….

igazgató


 

www.lisztzeneiskola.hu

Copyright © 2008 [Liszt Ferenc Zeneiskola AMI] Minden jog fenntartva - Módosítva:2013. november 14.

www.rifeng-hoszivattyu.hu